KMK Nomor 27/MK.10/2019 (USD: 14,253.00 | AUD: 9,938.55 | GBP: 18,096.11 | SGD: 10,442.46 | JPY: 13,145.39)


  Kurs Pajak : KMK Nomor 27/MK.10/2019,   USD : 14,253.00    AUD : 9,938.55    GBP : 18,096.11    SGD : 10,442.46    JPY : 13,145.39    EUR : 16,092.50    CNY : 2,055.18