KMK Nomor 24/MK.10/2019 (USD: 14,467.00 | AUD: 9,986.60 | GBP: 18,464.66 | SGD: 10,527.61 | JPY: 13,157.31)


 

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/MK.10/2019,   USD : 14,467.00    AUD : 9,986.60    GBP : 18,464.66    SGD : 10,527.61    JPY : 13,157.31    EUR : 16,163.37    CNY : 2,087.00