KMK Nomor 15 MK.10/2020 (USD: 16,345.00 | AUD: 9,900.49 | GBP: 19,836.29 | SGD: 11,385.80 | JPY: 14,932.12)


  Kurs Pajak : KMK Nomor 15/MK.10/2020,   USD : 16,345.00    AUD : 9,900.49    GBP : 19,836.29    SGD : 11,385.80    JPY : 14,932.12    EUR : 17,954.33    CNY : 2,302.81